Regulamin

I. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin jest nierozłączną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę ICEstripe S.C. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Pionierów 1/2, NIP 5862280543, REGON 221808969 i określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy: składającym zamówienie w sklepie internetowym ICEstripe.pl, zwanym dalej Klientem, a ICEstripe S.C. zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być: każda osoba fizyczna, która w dniu zakupu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarejestrowana w sklepie internetowym ICEstripe.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez ICEstripe S.C. jest obowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 
5. Produkty oferowane przez ICEstripe.pl są przeznaczone dla użytkowników w wieku powyżej 3 lat.


II. Przedmiot Sprzedaży:

6. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane w Sklepie internetowym ICEstripe.pl.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym ICEstripe.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie internetowym ICEstripe.pl wyrażone są w złotych polskich - jeżeli klient wybiera inną jednostkę walutową przeliczeniowo wiążący jest kurs walutowy na dzień zawarcia umowy. Ceny zawarte na stronie ICEstripe.pl są cenami brutto, ale nie zawierają kosztów przesyłki, które są określane indywidualnie, na podstawie konkretnego zamówienia, oraz wybranego przewoźnika.

9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego ICEstripe.pl.

10. Płatność za realizację zamówienia następuje wyłącznie poprzez płatności internetowe oferowane przez serwis PayU, na konto Sprzedawcy (przedpłata), zintegrowane ze sklepem internetowym ICEstripe.pl.

11. Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym towarem paragony oraz rachunki, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 

III. Realizacja zamówienia:

12. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) ICEstripe.pl. W tym celu można dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej sklepu ICEstripe.pl.

13. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym ICEstripe.pl,

  • otrzymywania indywidualnych rabatów,

  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach.


14. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

15. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

  • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie ICEstripe.pl i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883.  Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego,

  • dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego ICEstripe.pl,

  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.


16. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w Sklepie internetowym ICEstripe.pl.

17. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w Sklepie internetowym ICEstripe.pl.

18. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym ICEstripe.pl należy kliknąć wybrany produkt, wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać opłaty poprzez płatności internetowe PayU, zintegrowane ze sklepem ICEstripe.pl, na mocy oddzielnej umowy pomiędzy tymi dwoma podmiotami.

19. Do chwili przyjęcia płatności przez serwis PayU, zamówienie nie zostanie złożone.

20. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy ICEstripe.pl danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
 

IV. Dostawa:

21. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie internetowym ICEstripe.pl realizowane są na dowolny adres krajowy lub zagraniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

22. Zakupione produkty są nadawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

23. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.

24. Koszt dostawy zakupionych produktów określany jest automatycznie w formularzu zamówienia na podstawie składanego zamówienia oraz adresu wysyłki, który został podany przez Klienta.

25. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych na terenie Polski, natomiast poza granicami kraju wzrasta do 21 dni roboczych.

26. W przypadku przejściowej niemożności realizacji świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta drogą elektroniczną.

27. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu, Sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny produktu.

28. Odbiór przesyłki wymaga jej pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

29. W przypadkach ewidentnych uszkodzeń niebudzących zastrzeżeń co do stanu naruszenia zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient jest zobowiązany sporządzić z doręczycielem protokół szkody, zawierający dane kuriera i klienta, datę, miejsce wykrycia szkody, jej szczegółowy opis oraz podpisy obu stron. Ponadto w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą (pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego), zaleca się by Klient przekazał odpowiednią informację na adres mailowy sklepu internetowego (podany na stronie internetowej ICEstripe.pl w zakładce „Kontakt”) w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie doręczającej przesyłkę. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody firmy doręczającej, zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.

30. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem lub innym doręczycielem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji oraz spełniający wymogi określone w protokole szkody w punkcie 29.

31. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku niezastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93).
 

V. Prawo do odstąpienia od umowy:

32. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej ICEstripe.pl w zakładce „Kontakt”.

33. Sklep internetowy ICEstripe.pl, w przypadku nieodebrania towaru przez Klienta z powodu rezygnacji z usługi, zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów przesyłki. Natomiast, gdy Klient zażyczy sobie ponowną wysyłkę będzie zobowiązany do uregulowania należności za przesyłkę zwrotną. Ponadto w sytuacji, gdy okaże się, ze towar zwrócony sklepowi internetowemu ICEstripe.pl uległ zniszczeniu, bądź nosi znamiona użytkowania, bądź ma braki ilościowe lub innego rodzaju jakościowe, ze względu na niedotrzymanie warunków umowy wszelkiego rodzaju koszty ponosi Klient.    

34. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy.

35. Kompletny towar należy odesłać w stanie niezmienionym, niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

36. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem, zwrotowi podlega cały zestaw.

37. Koszty odesłania towaru, w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy, ponosi Klient.

38. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym ICEstripe.pl.
 

VI. Gwarancja i Reklamacje:

39. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży, przysługuje prawo do reklamacji.

40. W przypadku ujawnionej wady produktu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

41. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji zakupionego i doręczonego produktu, zaleca się podanie daty zamówienia oraz danych osoby, która dokonała zakupu.

42. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

43. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego, będącej miejscem zakupu towaru.

44. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zamówienia. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę, jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zamówienia. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźni rozpatrzenie sprawy.

45. Z zakupionego towaru Klient może zrezygnować w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że produkt nie był używany, jest kompletny, nie został pobrudzony lub w inny sposób zniszczony. Należy przy tym wysłać stosowne oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o rezygnacji przed upływem 10 dni od daty odbioru przesyłki). Zaleca się, aby Klient dokonujący reklamacji, odesłał towar w terminie do 7 dni po zgłoszeniu reklamacji. Niedopuszczalna jest forma wysłania towaru po okresie przyjętego dla gwarancji 12–miesięcznego okresu.

46. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.

47. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informację na podany przez Kupującego adres e-mail.

48. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają roczną gwarancję Sprzedawcy.

49. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaje mechaniczne usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

50. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 k.c., strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

51. ICEstripe.pl zastrzega sobie prawo odmowy drukowania wszelkiego rodzaju treści godzących w uczucia religijne, dobre obyczaje i normy społeczne oraz w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu wpłaconych pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania przedpłaty.

52. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności klientów. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów polskiego prawa.

53. Sprzedawca zwraca uwagę Kupującego, że przedstawiona na stronie internetowej wizualizacja zamówienia jest tylko animacją, a nie zdjęciem gotowego już towaru.

54. Firma ICEstripe S.C. nie odpowiada za wykorzystywanie oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.